Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

ТОМБОЛА

ТОМБОЛА

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ) ЗА ПРОМОЦИОНАЛНА АКТИВНОСТ – ТОМБОЛА


ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА АКТИВНОСТ – ТОМБОЛА
1.1. Промоционалната активност със специални награди от „РЕШИМОСТ“ е организирана от "Бюти енд шайн" ЕООД, с ЕИК 203439200 и седалище гр. Варна, ул. "Цар Иван Шишман" 8, е-mail: info@reshimost.com, за краткост по-долу наречено “Организатор” или „РЕШИМОСТ”.
1.2. Промоционалнaтa активност e: Томбола за 3 награди от „РЕШИМОСТ, за краткост наричана по-долу Томбола/та.

ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
2.1. Периодът на участие в Томболата е от 00:00 часа на 01.09.2021 година до 24.00 часа на 31.10.2021 година.

ЧАСТ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
3.1. Участник в Томболата може да бъде всяко дееспособно физическо лице в интернет пространството на територията на Република България, което в периода на участие изпълни условията за участие, описани по-долу.
3.2. В Томболата нямат право да участват:
3.2.1. малолетни и непълнолетни лица, лица поставени под пълно или ограничено запрещение, както и лица с местожителство извън територията на Република България.
3.2.2. служители на Организатора, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).

ЧАСТ 4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА,  НАГРАДИ ОТ „РЕШИМОСТ“
4.1. В Томболата участва всяко лице, което има желание, отговаря на изискванията, посочени в Част 3 по-горе, и е извършило следните действия:
4.1.1. Поръчало е книгата „Решимост“ или книгата "Животът - съдба или избор" от сайта https://reshimost.com в рамките на периода, посочен в Част 2 – по-горе;
4.1.2. Харесало /лайкнало/ е рекламния пост, чрез който е направило покупката на книгата „Решимост“;
4.1.3. Публично е споделило рекламния пост, чрез който е направило покупката на книгата „Решимост“;

4.1.4. Всяко лице участва в Томболата толкова пъти, колкото книги е закупило в упоменатия в част 2 /по-горе/ период. Например: ако дадено лице закупи 3 книги в упоменатия в част 2 период, 3 пъти името му ще фигурира в урната или в списъка с имената на всички участници.

ЧАСТ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ТОМБОЛАТА
5.1. Наградите от Томболата са 3 броя. Всяка награда се състои от: 
 - сума от 30 лева. Изпраща се на спечелилия Участник чрез куриерска фирма СПИДИ, като доставката е за сметка на Организатора.
- 1 (един) брой книга „Решимост“ с автор Веселка Йорданова. Изпраща се на спечелилия Участник чрез куриерска фирма СПИДИ, като доставката е за сметка на Организатора.
-  1 (един) брой ключодържател, именуван „НАПОМНЯЩА СИЛАТА ТИ  КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛ“. Изпраща се на спечелилия Участник чрез куриерска фирма СПИДИ, като доставката е за сметка на Организатора. 

ЧАСТ 6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ТОМБОЛАТА
6.1. Тегленето на тримата победители, всеки от който ще получи една от двете награди, ще се осъществи на 06 или 07.11.2021 г. в интервала между 14:00 ч. и 18:00 ч., чрез излъчване на видео на живо във фейсбук страницата на „РЕШИМОСТ“  - https://www.facebook.com/reshimost/?modal=admin_todo_tour. 
Организаторът изтегля трима печеливши Участници и трима резервни Участници, за получаване на наградите. Тегленето на наградите от томболата ще се извърши, като от сгънати листчета с имената на Участниците, на случаен принцип, ръчно ще бъдат избирани печелившите Участници и резервите или чрез електронен софтуер - заснемане екрана на компютър. Изтеглянето на победителите и резервите ще се извърши от Веселка Йорданова или упълномощено от нея лице.
6.2. Всеки Участник, който отговаря на условията, описани в настоящите Официални правила, има право да участва в Томболата.
6.3. Частите от Наградата – книгата „Решимост“ и „НАПОМНЯЩИЯТ СИЛАТА ТИ КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛ“ -  не могат да бъдат заменяни с техния паричен еквивалент или други награди.
6.4. Всеки от резервните печеливши Участници може да замести титулярните печеливши Участници, при условие, че същите не могат да бъдат открити и/или да получат наградата в съответствие с изискванията на тези правила.

ЧАСТ 7. УВЕДОМЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Имената на печелившите Участници ще бъдат обявени на Facebook страницата на Организатора - https://www.facebook.com/reshimost/?modal=admin_todo_tour, чрез излъчване на видео на живо в упоменатите в Част 2 /по-горе/ дни и часове.
7.2. В срок до 5 работни дни след обявяване на печелившите Участници, Организаторът се свързва с тях на предоставения телефонен номер и/или имейл адрес.
7.3. Получаване на наградите: В срок до 10 работни дни след свързването с печелившите Участници, Организаторът изпраща наградите на спечелилите трима  Участници на посочения от тях адрес чрез куриерска фирма СПИДИ, като доставката е за сметка на Организатора.
7.4. В случай, че някой от печелившите Участници не може да бъде открит на предоставения от него телефонен номер или не може да получи награда, поради неизпълнение на изискванията в т. 7.3 /не е посочил адрес за получаване/ или не е изпълнил условията на настоящите правила, правото да получи наградата преминава върху първия (а впоследствие евентуално – върху следващ), изтеглен в томболата резервен печеливш Участник. За резервните печеливши Участници важат същите условия и срокове за получаване на наградите.

ЧАСТ 8. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ
8.1. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства:

а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата или част от нея в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник и/или негов представител/пълномощник; и

б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.
8.2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Томболата, поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.
8.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи участието в Томболата, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на Участник.
8.4. Организаторът има неотменимо право да прекрати Томболите по всяко време, обявявайки това на сайта на Организатора - https://reshimost.com, в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи каквито и да са компенсации на претърпени от Участниците преки и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на прекратяване на Томболата.
8.5. Организаторът си запазва правото да изтрие служебно и без предупреждение и да не допусне за спечелване на награди Участници, които не отговарят на описаните в настоящите правила условия за участие.
8.6. Организаторът се задължава да изтрие служебно вече регистрирал се в Томболата Участник, в случай, че Участникът е изразил писмено това свое желание.

ЧАСТ 9. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ
9.1. Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица, преди получаването им.

ЧАСТ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
10.1. Томболите се провеждат при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни поема задължението, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Томболата единствено за следните цели: провеждане на Томболата, включително - определяне на печелившите Участници и предоставяне на наградите. Организаторът декларира и гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други цели, извън посочените в настоящите Правила.
10.2. С участието си в Томболата Участниците дават изричното си съгласие:
•    личните им данни да бъдат обработвани и администрирани от Организатора за целите и във връзка с провеждане на Томболите;
•    имената на печелившите Участници да бъдат използвани от Организатора в последваща комуникация към медиите, без заплащане на възнаграждение.
10.3. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Всеки Участник има право писмено да поиска от администратора на лични данни да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона.

ЧАСТ 11. ДРУГИ
11.1. Участниците в Томболите са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Официални правила на Томболата. Официалните правила са публикувани на сайта на Организатора https://reshimost.com.
Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта на Организатора https://reshimost.com.
С участието си в Томболите участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Томболата.
11.2. Спорове между Организатора и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.
                                               
 

Последно от блога

За новото начало и КАК успешно да го поставим?!

Със стартирането на новата година мнозина решават, че е време за промяна. И това всъщност е чудесно. Само че не прекаляваме ли малко с грандиозните цели, които си поставяме. Не...

Прочети още

Как да изградим навик на положително очакване?!

☀️Коя е първата мисъл, която ни спохожда, когато се събудим: ✔️че трябва да побързаме, за да не закъснеем; ✔️какви са ангажиментите ни за деня; ✔️или колко трудни задачи ...

Прочети още

Колкото по-добре се чувстваш, толкова по ясно виждаш пътя за реализирането на мечтите си!

Всички искаме да се чувстваме добре, но понякога не се стараем достатъчно да го постигнем. Лесно допускаме тъмни мисли в главата си или пък позволяваме на вниманието ни да бъд...

Прочети още

А ето какво казват читателите: